Kategori arşivi: Kafa Karıştıran Sorulara İkna Edici Cevaplar

Zina üzere doğan çocuk ahirette ne olur?

Dini sorulara fetvalar

Zina üzere doğan çocugun, her ne kadar dinini tam olarak yaşa da cehenneme gideceği saçmalığı tamamen safsatadan ibarettir. Bu kişiler de diğer insanlar gibi masum-günahsız doğmuşlardır. Hatta çoğun Babası olmadıgından, mazlum hükmü taşımaktadırlar.  Böyle kimselere yetimlere sahip çıkıldığı gibi sahip çıkılmalı, kesinlikle yalnızlığa ve kimsesizliğe terkedilmemelidir.

Onlar da her birey gibi dininden sorumludurlar. Amelleri doğrultusundan cennete- ve ya- cehenneme (günahlarından kurtuluncaya kadar) giderler.

Kişi öldüğü hal (amel) üzerine diriltilir ne demektir?

Dini sorulara fetvalar

Bazı kimseler, borazancının, çaldığı düdüğü ile; sarhoşun, kadehiyle birlikte haşrolunacağını; müezzinlik yapanların, ezan okuyarak haşrolunacağını ifade etmektedirler. Bu hususun sıhhat derecesini açıklar mısınız?

Değerli dostlar,

Peygamber Efendimiz’in “Yüb’asü küllü abdin âlâ mâ mâte aleyh” (Kişi öldüğü hal (amel) üzerine diriltilir.) ” Hadis-i Şerifi bunun doğruluğuna delalet etmektedir. Ancak, şu da anlaşılmasın: Bir fırıncının, ekmek yaparken diriltilmesi, bir ayakkabıcının ayakkabı tamir ederken diriltilmesi gibi bir şey yoktur. Bu hadisi şerifte verilen mesaj, dünyada ne ile meşgul iseniz, ahirette de onu bulacaksınız anlamıdır.. İmanlı bir işçi, işi üzerindeyken ölürse önce şehit kabul edilir, ahirette de ona göre hürmet görerek diriltilir.
Dünya’da farzları yerine getirip dinine gerekli özeni gösteren kimseler ile dinden uzak yaşayan kişilerin diriltilişleri karşılaştırılmıştır sadece..

Kadın cennette aynı eşiyle mi birlikte olacak?

Dini sorulara fetvalar

Kadınlar, cennete girince yine dünyadaki kocaları ile mi evlenecekler?

Cevap: Hayatta iken birbirinden memnun yaşadılarsa ve hoşnutlukla ayrıldılar ise kadın zevcin hanımı olacak. Kadının birden fazla evlilik yapması halinde; hangi kocasından memnun olarak ayrıldı ise onun hanımı olarak kalacak.

Asıl olan her karı-kocanın cennette de bu arkadaşlıklarının devam etmesidir.

b. Bekâr olarak ölen bayanlar da arzuları doğrultusunda birileriyle evlendirilir.

c. İki veya daha fazla erkekle evlenmiş bir kadın orada -diğer kocalarıyla evlenmesi, ilk kocasından boşanmakla değil, onun ölümü üzerine gerçekleşmişse- ilk eşiyle -bir görüşe göre son eşiyle- evlenecektir. Bununla beraber, kocalarından daha çok beğendiği ile de evlenebilir. (krş. Alusî; Duhan, 44/54. ayetin tefsiri)

d. Cennette herkese istediği verileceğine göre, dünyada iken evli olanların biri diğerini ister, diğeri onu istemezse (böyle bir şuur ve talep olacaksa) isteyene benzeri verilir, istemeyen serbest kalır ve istediğini alır.

– Şunu unutmamak lazımdır ki, cennette asla üzüntülü bir durum söz konusu değildir. Orada kim, kiminle evlenirse evlensin, onun için eşinden daha güzel, daha sevgili kimse olmayacaktır. Buradaki üzüntüler, özlemler, orada söz konusu değildir. Diğer bir ifadeyle orada ya dünyadan kalma özlemler, hasretler, vuslatlarla giderilir veya onlardan eser kalmaz, yeter ki cennete girelim. Onun için cennete gitmenin ön şartı olan takvada, yani Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmede yarışmak gerekir.

Şu anda cennet ve cehennem var mıdır? Mekan tahsis edilmiş midir?

Dini sorulara fetvalar

Şu anda cennet ve cehennem var mıdır? Mekan tahsis edilmiş midir?

Cevap: Cennet de cehennem de el’an mevcuttur. Ayet-i kerimelerde cennet ve cehennemden bahsedilirken mazi (geçmiş zaman) sigası ile “Üuıddet” (hazırlandı) buyrulması, onların halen mevcut olduğunu gösteren delillerden biridir. Me’va adlı cennetin Sidretü’l-Münteha’nın yanında bulunduğu, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle (Sure-i Necm ayet 15) sabittir. Hz. Nuh’un kavmi; suda boğulduğundan onların derhal cehenneme sokulduklarını haber veren Ayet-i Kerime (Sure-i Nuh 25) cehennemin varlığını ifade etmektedir. İşte bu ve benzeri birçok Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler, cehennemin el’an mevcut bulunduğunun belgeleridir. Akaid kitapları bu hususu açık ve geniş olarak beyan etmektedir.

Canlılar arasında bir dişiden dünyaya gelmemiş varlık var mıdır?


Dini sorulara fetvalar

Soru: Canlılar arasında bir dişiden dünyaya gelmemiş varlık var mıdır?
Cevap: Evet, mevcuttur. Üç canlı (Adem aleyhisselam, Hazret-i Havva ve Salih aleyhisselamın devesi) bir canlı vasıta olmaksızın ilahi kudretin tezahürü neticesinde yaratılmıştır.

Allah’ı rüyada görmek münkün müdür?

Dini sorulara fetvalar

Rüya’da Allah’ı görmek, kesinlikle şeytanın bir oyunudur. Peygamber Efendimiz, şeytanın, kendisi hariç herkesin kılığına girebileceğini söylemiştir.
Bu yüzden, rüya’da görülen Allah, haşa bizim Allah’ımız değildir. Bu tür rüyalardan uyandıktan sonra sol tükürmek, besmele çekmek Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. “Tükürme” olayı size çağ dışı gelse de bu sahih bir hadistir. Burdaki hikmeti şu an bilemiyor olabiliriz. Ancak kesinlikle bir hikmeti oldugu bilinmelidir. Hafif tü tü tü demek de yeterlidir. Bu tür kötü rüyalar başkalarına anlatılmamalıdır.

Peygamber Efendimiz, kötü rüya gören bir sahabeye, “Şeytanın seninle oynamış olmasını başkalarına anlatma” diye tenbihlemiştir.

Rüyada Peygamberi gören ise gerçek mana da onu görmüş olur.

Allah’ın kaç ismi var ? Tanrı Allah’ın isimlerinden mi?

Dini sorulara fetvalar

Soru: Bizleri yoktan var eden yüce Allah’ımızın(cc) 1001 ism-i şerifi olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kur’an’da geçen doksan dokuz ism-i şerifi var. Biz 99 ism-i şerifin içinde Tanrı diye bir isim bulamadık. 99 ism-i şerifin haricinde kalan 902 ism-i şerifin içinde mi? Açıklar mısınız?

Cevap: Tanrı kelimesi Türkçe olup ilah ve ma’bud kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Allah lafzının karşılığı olarak kullanılamaz. Kur’an-ı Kerim’de ve Esma-i Husna arasında Tanrı kelimesi yoktur. Zira bu lafız Türkçedir. Allah lafzı ile Tanrı kelimesi arasında fark vardır. Şöyle ki: Tanrı kelimesinin sonuna “ler” takısı getirilerek cemi (çoğul) yapılabilirse de Allah lafızı çoğul olarak kullanılamaz.

Allah’ın sıfatları (Madum) yok olan bir şeye taaluk eder mi?

Dini sorulara fetvalar

Cenab-ı Hakk’ın Semi ve Basar sıfatları mevcut ve madum olan her şeye taalluk eder mi?
Cevap: Hak Teala’nın Semi ve Basar sıfatları mevcut olan şeylere taalluk eder. O mevcut, ister vacip isterse caiz olsun. Fakat Rabbimizin bu sıfatları, maduma taalluk etmez. Zira madum (yok olan), görülüp işitilmeye müsait bir şey değildir.

Madum : Yok olan
Taalluk : İlgili, alakalı

Allah’ın sıfatları, zatı ile aynı mıdır ?

Dini sorulara fetvalar

Cenab-ı Hakk’ın sıfatları zâtının aynı mıdır, yoksa gayrı mıdır?

Cevap: Allah Teala’nın sıfatları zat-ı ilahinin ne aynıdır, ne de gayrıdır. Aynı olan zat ile müttehid olması ve teaddüd-i zat lazım elir. Gayri olsa, sıfat-ı ilahinin zat-ı ilahiden ayrılması lazım gelir ki, bu durumda ya binefsihi kaim olması veya gayr ile kaim olması gerekir. Bunların hepsi de muhaldir. Bu sıfatlar, kıdem-i zamani ile kadim ve hudus-i zati ile hadistirler.