Kategori arşivi: Mubarek Geceler

Berat Gecesi’nin Fazileti

[sscb]

Berat Gecesinin Hususiyetleri…

Berat Gecesi “kısmet ve kader” gecesidir Resulullah (asm) buyurdu ki: “Şaban’ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin karara bağlanır. Yaşayacak olanlar, ölecek olanlardan ayrılıp yazılır.” (Suyuti) Bir rivayette ise şöyledir: “Şaban’ın yarısının gecesi, Allah-ü Teala ölüm meleğine, o sene öldürmek istediği her canlının ruhunu kabzetmesini vahiyde bulunur (isimlerini bildirir).” (Suyuti) Berat Gecesi hikmetli işler birbirinden ayırt edilirİbn-i Abbas’tan (ra) rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi, ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler, Mikail’e (asm) verilir. Savaşlarla ilgili defterler, Cebrail’e (asm) verilir. Ameller nüshası, dünya semasında görevli melek olan İsrafil’e (asm) verilir ki; bu büyük bir melektir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail’e (asm) teslim edilir. Fahreddin Er-Râzî”nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesi’nde başlar, Kadir Gecesi’nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülâsâtü’l-Beyân) Berat Gecesi “bir yıllık amellerin Allah’a (cc) arz edildiği” gecedir Bütün kulların bir yıllık amelleri ve hayatları beraat gecesinde ilgili melekler tarafından Allah-ü Teala Hazretleri’ne arz edilir. Şöyle ki; Rad suresinin 11. ayetinde, İnfitar suresinin 10. 11. 12. ayetlerinde ve bu ayetlerde ilgili olarak Resulullah’ın (asm) açıklamalarından öğrendiğimize göre; her insanla ilgili olarak gece ve gündüz yirmişer melek görev yapmaktadır. Bu melekler Muhafız Melekleri ve Kiramen Katibîn (yazıcı) melekleridir. Bu melekler, Allah’ın (cc) emri gereği hayatını korudukları, yaptığı iyi ve kötü işlerini tespit ettikleri insanlarla ilgili olarak Allah-ü Teala’ya bilgi arz ederler. Bu bilgi arzı üç şekilde gerçekleşmektedir: Günlük Arz: Bu arz, sabah ve ikindi namaz vakitlerinde olmak üzere günde iki defa yapılır. Zaten meleklerin nöbet değişimleri de bu vakitlerde olmaktadır. Haftalık Arz: Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa yapılmaktadır. Yıllık Umumi Arz: Berat gecesinden önceki bir yıllık hayatımızla ilgili verilen rapordur. (M. İsmail Fındıklı, Faziletleriyle Gün ve Geceler) Berat Gecesi “şefaat” gecesidir Bir rivayette bildirildiğine göre; Resulullah (asm) Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah’tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka… Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır. (Hak Dini Kur’an Dili) Berat Gecesi “meleklerin bayram gecesi” dir “Meleklerin gökyüzünde iki bayram gecesi vardır. Birisi “Berat” gecesi, diğeri “Kadir” gecesidir.” (Gunyet’üt Talibin) Zira Müminlerin yeryüzünde iki bayramı olduğu gibi meleklerin de gökyüzünde iki bayramı vardır. Meleklerin bayramlarının gece olmasının, meleklerin uyumamasından, Müminlerin bayramlarının gündüz olması uyuma ihtiyaçları olduğundan dolayıdır. Berat Gecesi “kefaret” gecesidir Şaban ayının on beşinci gecesi (Berat Gecesi) bir yılın günahlarını, Cuma Gecesi bir haftanın günahlarını, Kadir Gecesi de bütün ömrün günahlarını giderir. Berat Gecesi “mağfiret” gecesidir “Allah Teala Şaban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (İbn-i Mace, Tirmizi) Cebrail (as) gelip: “Kalk namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban’ın 15. gecesidir.” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allah-ü Teâlâ affeder. Yalnız, müşrik (Allah’a şirk koşan), büyücü, falcı, cimri, kinci, içkici, faizci ve zina edeni affetmez.” (Taberani) “Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah Teala bu gecede Benî Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” (Buhari, Tergib ve Terhib, Camiu’l Usûl) Berat Gecesi “hayır ve iyilik” gecesidir Hazret-i Aişe’nin (ra) Resulullah Efendimiz’den (asm) şöyle dinlediği anlatılmıştır: “Allah-ü Teâlâ hayrı şu dört geceye dağıtmıştır: Kurban bayramı gecesine. Ramazan bayramı gecesine. Şaban ayının orta (15.) gecesine. Bu gece Allah-ü Teâlâ ecelleri ve rızkı yazar. Hacca gidecekler bu gece yazılır. Sabah namazı vaktine kadar arife gecesine.” (Gunyet-üt Tâlibin) Berat Gecesi “duaların makbul olduğu” gecedir “Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez. Bunlar: Receb’in ilk gecesi, Şaban’ın yarı gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.” (Beyhaki) Berat Gecesi Cenab-ı Hak dünya semasına tecelli eder Cenab-ı Hak bu gece dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: “İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbn-i Mace) Leyle-i Berat’ta okunan bir Kur’ân harfi, 10 bin harfe bedeldir “Kur’ân-ı Hakîm’in her bir harfinin bir sevabı var; bir hasenedir. Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir; bazen on tane verir, bazen yetmiş, bazen yedi yüz -Ayete’l-Kürsî harfleri gibi; bazen bin beş yüz sure-i İhlâsın harfleri gibi; bazen on bin, Leyle-i Berat’ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi; ve bazen otuz bin, mesela, haşhaş tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadirde okunan ayetler gibi.” (Sözler) Berat Gecesi, 50 senelik ibadet sevabını kazandırabilir “Bu gelen gece Leyle-i Berat bütün senede bir kutsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kurân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitlerde on ise şuhur-ı selâsede yüz ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede on binlere veya yirmi bine veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kurân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak pek büyük bir kârdır.” (Şualar) Berat Gecesi, Kadir Gecesi kutsiyetindedir “Apaçık beyan eden o Kitab’a (Kurân’a) yemin olsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik; şüphesiz ki biz, (mahlûkatı onda va‘d edilen azabımızla) korkutucularız.” (Duhan, 2-3) (*)Burada geçen “mübarek gece”den maksat Kadir Gecesi veya Berat Gecesidir. Ancak, Kadir Suresindeki: “Şüphe yok ki biz, onu (o Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik!” mealindeki ayete binâen, âlimlerin bir kısmı birinci görüşü tercih ederken, bir kısmı da, “Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş, onda (o gecede) ayırt edilir” mealindeki Berat Gecesi’nin hususiyetini tarif eden ayete binaen ikinci görüşü tercih etmişlerdir. (Nesefî) Berat Gecesi zemzem kuyusunun suyu artar Âdât-ı İlahiyyedendir ki, bu gece “zemzem” kuyusunun suyu artar. Şaban’ın gece yarısına “Mübarek, Beraet, Sâk, Rahmet” isimleri verilmiştir. (Kütüb-i Sitte) Berat Gecesi beş haslete sahiptir Berat Gecesi’nde beş haslet vardır: Her mühim iş o gecede tefrik edilir. O gece ki ibadetlerin fazileti büyüktür. Rahmet-i ilahiye fezeyân eder. Mağfiret gecesidir. O gecede Peygamber Efendimize (asm) şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Peygamberimiz, Şaban ayının on üçüncü ve on dördüncü geceleri ümmeti hakkında şefaat istediğinde kısım kısım verilmiş, fakat on beşinci gecede talepte bulunduğunda şefaatin tamamı ihsan buyrulmuştur. (Ebussûud) 

Regâib ne demektir?

[sscb]

Soru:

Regâib kelimesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap:

Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğabe” kökünden gelmektedir. “Reğabe”, kelime olarak, “herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek” demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “Regâib”in aslı budur.
Regâib kelimesi Kurân’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kurân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifade ettiği mana için kullanılmaktadır. (Bakara, 130; Nisa, 127; Tevbe, 59,120; Meryem, 46; Enbiya, 90; Kalem, 32; İnşirah, 8) 

Berat Gecesi nasıl değerlendirilebilir?

[sscb]

Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan bu mübarek geceyi en kârlı şekilde nasıl değerlendirebiliriz?

Cenab-ı Hak bu gece dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: “İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbn-i Mace)

Berat Gecesi oruçla karşılanıp, ertesi gün de oruçlu geçirilmelidir

Hz. Aişe (ra) der ki: “Resulullah hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu kadar oruç tutmazdı. Çünkü onun hepsini oruçla geçirirdi.” (Buhari ve Müslim) Bir rivayette de; “Şabanın çok azı hariç, çoğunda oruç tutardı.” şeklindedir. (Riyaz’üs-Salihin) Ümmü Seleme (ra) şöyle dedi: “Şaban ve Ramazan ayları hariç, Hz. Peygamber’in (asm) art arda iki ay oruç tuttuğunu görmedim.” (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai) Usame Bin Zeyd (ra) der ki: “Ey Allah’ın Resulü! Seni ayların hiç birinde Şaban ayı kadar oruç tuttuğunu görmedim.” deyince cevaben şöyle buyurdu: “Bu ay Recep ile Ramazan arasında insanların ondan gafil oldukları bir aydır. O ay amellerin Âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Bundan dolayı amelimin ben oruçlu iken yükseltilmesini isterim.” (Nesaî)

Berat Gecesine mahsus olan salatü’l-hayr namazı kılınabilir

Berat gecesinde yüz rekat namaz kılınır. Bu namaza Salat-ül Hayr (Hayır Namazı) denilmiştir. Bu namazı kılan kişi her iki rekatta bir selam verir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on ihlas okunur. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bu gecede bu namazı kılan kimseye Allah (cc) yetmiş defa nazar eder. Her nazar ile de onun yetmiş ihtiyacını giderir ki bu ihtiyaçların en azı, affedilmektir.” (İbn-i Mace) Bu namaz ayrıca on rekat da kılınabilir. Şöyle ki; her rekatında fatiha-i şerifeden sonra yüz kere ihlas suresi okunmalıdır. Yine iki rekâtta bir selam verilir. Her Müslüman’a hayatında bir kez de olsa bu namazı kılması tavsiye edilmiştir! Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Her kim bu gece yüz rekât namaz kılarsa Allah-ü Teala ona yüz melek gönderir. Otuzu, ona cenneti tebşir eyler, otuzu, ona cehennem azabından teminat verir, otuzu da, ondan dünya âfâtını def’ederler, onu da, ondan şeytanın tuzaklarını hilelerini def ederler.” (Hak Dini Kur’ân Dili)

Berat Gecesi Peygamber Efendimiz’in (asm) duası ile dua edebiliriz

Peygamber Efendimiz (asm) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.” (Tergib ve Terhib) Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır: “Allah’ım! Şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, (Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır.)” (Ra’d, 39) (Mecmuatü’l-Ahzab)

Bu gecede çok ibadet edilmesi tavsiye edilmiştir

“Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.” (Nesai, Beyhaki, Münziri) “Her kim bayram gecesini Şaban ayının on beşinci (Berat) gecesini ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez.” (İbn-i Mace, Taberani) Gece, uyumaksızın Kur’ân-ı Kerim okuyarak ve istiğfar, salavat-ı şerife, cevşenü’l kebir gibi mübarek evrad ile meşgul olunarak geçirilebilir. Ayrıca; bu gecenin kısmet ve takdir gecesi olması münasebetiyle hususen âlem-i İslam’ın selameti, ailemiz ve kendimiz için çok dua edebiliriz. 

Recep Ayını Seçkin Kılan Özellikler

[sscb]

Recep ayı Alah’ın ayıdır…Recep ayı tövbe ayıdır…

Recep ayı, Allah’ın (cc) ayıdır

“Recep ayında Allah’ın (cc) hiçbir kavmi gazabına uğrattığı duyulmamıştır. Zira Allah (cc) geçmiş ümmetlere sair aylarda azap etmiştir.” (Gunyet’üt Talibin)

Recep ayı, tövbe ayıdır

“Recep ayında Allah’tan (cc) çok istiğfar edin. Çünkü Allah’ın (cc) Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Recep ayında oruç tutanlar girer.” (Deylemi)

Recep ayı, ibadet ayıdır

“Receb-i Şerif’in bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recep’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir.” (Miftah-ül-Cenne) “Recep, suyu sütten ak, baldan tatlı ve buzdan soğuk cennette bir nehrinin adıdır. Bu sudan, sadece Recep ayında oruç tutanlar içebilir.” (İmam-ı Gazali)

Recep ayı, mağfiret ayıdır

“Allah (cc), Recep ayında oruç tutanları affeder.” (Gunyet’üt Talibin)

Recep ayı, günahları terk etme ayıdır

Recep ayına “mutahhar (temizleyici)” denmesinin sebebi ise; bu ayda tutulan oruçların, hataların ve günahların temizlenmesine vesile olduğu içindir.

Recep ayı, seçkin olanların ayıdır

Mübarek zatlar, ancak Allah’ın (cc) rızasını her şeyden üstün tutan kimselerin Recep ayını değerlendirdiklerini söylemişlerdir.

Recep ayı, yardımlaşma ayıdır

“Bir kimse, Recep ayında bir kulun sıkıntısını giderecek olsa Allah (cc) ona, kıyamet günü Firdevs cennetinde gözünün görebildiği kadar uzunlukta büyük bir saray verir.” (Gunyet’üt Talibin)

Recep ayı, şeytanın recmedildiği aydır

Recep ayı, Şaban ve Ramazan ayları ile beraber, -Müminlere eziyet ve sıkıntı vermemeleri için- şeytanların taşlanıp kovulduğu aylardır. 

Recep ayını nasıl değerlendirebilirim?

[sscb]

Soru:

Recep ayı oruçla, dualarla, istiğfarlarla değerlendirilmelidir. Sadaka vermenin de büyük ehemmiyeti vardır.

Cevap:

Pek çok arkadaşımız mübarek üç aylar ve Recep ayının kıymeti vesilesiylealdıkları çok güzel kararları bizimle paylaştılar. Onlara “Bu güzel kararları almanıza sebep olan en önemli şeyi bize söyler misiniz?” diye sorduk. “Recep ayının sadece Allah’ın seçkin kulları ve O’nun rızasını isteyenlerin değerlendirdiğini öğrenmek oldu” dediler. Biz de onların güzel niyetlerle aldıkları bu kararları sizinle paylaşalım. Ümidimiz o ki; “Hayra vesile olan hayrı yapmış gibi olur…”

Recep ayının ilk gecesinde yani Regaib kandilinde üç ayların kıymetini bilerek geçirebilmem ve daha hayırlı bir insan olmam için dua edeceğim.

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” (İ.Asakir)

Recep ayında çokça oruç tutacağım.

“Her kim Recep ayında oruç tutmayı arttırır ise, Allah-ü Teala da ona ihsanını arttırır.” (Gunyet’üt Talibin)
“Recep ayı, büyük bir aydır. Recep ayında bir gün oruç tutana Allah-ü Teala, bin senelik oruç sevabını yazar.” (Gunyet’üt Talibin)
“Cennette bir ırmak vardır; bu ırmağın adı: Recep’tir. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutar ise, Allah-ü Teala, kendisine o ırmaktan içirir.” (Gunyet’üt Talibin)
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)
“Bir kimse Recep ayında beş gün oruç tutar ise; kabir azabından kurtulur.” (Gunyet’üt Talibin)
“Bir kimse Recep ayında altı gün oruç tutar ise; kabirden çıktığı zaman yüzü, Bedir halindeki ay aydınlığından daha nurludur.” (Gunyet’üt Talibin)
“Recep ayında yedi gün oruç tutana Allah-ü Teala, cehennem kapılarını kapatır.” (Gunyet’üt Talibin)
“Recep ayında sekiz gün oruç tutana, cennetin sekiz kapısı açılır. Hangisinden isterse girer.” (Gunyet’üt Talibin)
“Recep ayında on beş gün oruç tutan kimsenin kötülükleri iyiliğe çevrilir. Semadan bir nîdacı şöyle seslenir:
-Sen bağışlandın. Yeni ameller işlemeye bak.” (Gunyet’üt Talibin)

“Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır.” (Ebu Ya’la)
Meleklerin Regaib gecesinde gecenin bir bölümünde Recep ayında oruç tutanlar için rahmet ve mağfiret dileyerek dua ettikleri rivayet edilmiştir..

Recep ayında her sabah kalktığımda ve akşam yatarken en az üç sefer istiğfar getireceğim.

“Recep ayında Allah’a çok istiğfar edin; çünkü Allah’ın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır.” (Deylemî)

Allah’ın razı olmadığını bildiğim ve aklımın ve vicdanımın da razı olmadığı bir kötü hasletimden vazgeçeceğim.

Recep ayına “mutahhar (temizleyici)” denmesinin sebebi ise; bu ayda tutulan oruçların, hataların ve günahların temizlenmesine vesile olduğu içindir.

Recep ayında sadaka vereceğim.

“Bir kimse Recep ayında sadaka verecek olur ise, Allah-ü Teala onu cehennem ateşinden uzaklaştırır. Hem de, yavru iken yuvasından çıkan ta ihtiyarlayıp ölünceye kadar havada uçup giden karganın gittiği uzaklık kadar…” (Gunyet’üt Talibin)

Receb ayında biryetimin ihtiyacını karşılayacağım.

“Bir kimse Recep ayında bir kulun sıkıntısını giderecek olsa Allah (cc) ona kıyamet günü Firdevs cennetinde gözünün görebildiği kadar uzunlukta büyük bir saray verir.” (Gunye)

Kızdığım, kırıldığım vekendisininhakkımda pek de iyi düşünmediğini düşündüğüm bir arkadaşıma bu mübarek ayda güzel bir hediye alacağım.

Kim olursa olsun bu mübarek ayda herkes için hayırdan başkasını dilemeyeceğim.

Çünkü Recep ayında duaların kabul edildiği gibi bedduanın da tuttuğu rivayet edilmiştir. Cahiliyet zamanında Araplar kendilerine zulmedenlere beddua etmeyi Recep ayına bırakırlardı. Recep ayında beddua ettikleri zaman, tutardı boş dönmezdi.

Recep ayında her gün bir fetih suresi okuyarak âlem-i İslam’a dua edeceğim.

www.sorusorcevapbul.com

konularından bir bölüm seçip okuyarak ilmimi artırıp imanımı kuvvetlendireceğim.

İrfan mektebi

dergisinin “üç aylar” dosya konusunu mutlaka okuyacağım. 

Şaban Ayı’na Mahsus İbadetler

[sscb]

Resulullah (asm) peygamberlerin en faziletlisi olduğu gibi; onun ayı olan Şaban dahi, ayların en faziletlisidir. Şaban ayı Peygamber Efendimiz’in (asm) ayı olduğu için bu ayda çokça salavat getirebiliriz…

Şaban ayının mümkünse Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç tutabiliriz Resulullah Efendimiz’in (asm) en sevdiği oruçlar arasında, Şaban ayında tuttuğu oruçlar vardı. Kendisine şöyle sordum: – Görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsun. Bana şöyle buyurdu: – Ya Aişe! Bu ay öyle bir aydır ki: ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki; İsmim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin. (Buhari) Elimizden geldiğince sadaka verebiliriz Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resulullah’a (asm); “Ramazan’dan sonra hangi oruç daha faziletlidir?” diye soruldu. Buyurdu ki: “Ramazan’ı tazim için tutulan Şaban orucu!” Tekrar soruldu: “Hangi sadaka daha faziletlidir?” “Ramazan’da verilen sadaka!” cevabını verdi.” (Tirmizi) Şaban ayı Peygamber Efendimiz’in (asm) ayı olduğu için, bu ayda çokça salavat getirebiliriz Resulullah (asm) peygamberlerin en faziletlisi olduğu gibi; onun ayı dahi, ayların en faziletlisidir. Allah-u Teala Kur’ân-ı Kerimde mealen: “Muhakkak ki Allah (cc) ve melekleri o peygambere salat ederler. Ey iman edenler (sizde) ona salat edin ve (ona) teslimiyetle selam verin!” (Ahzab, 56) “Bana bir kere salâvat okuyana, Allah (cc) on kere salavat okur.” (Gunyet’üt Talibin) Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; “Peygamber Efendimiz’e (asm) getirilen her bir salavat Cenab-ı Hak’ın rahmetine ulaşmak için bir vesiledir.” demiştir. (Lemalar) İman ve Kur’ân hakikatleri ile meşgul olabiliriz “İlim öğrenirken ölen kimse o kadar yükselmiş olarak Allah’a kavuşur ki; kendi ile peygamberler arasında yalnız peygamberlik derecesi kalır.” (Tergib ve Terhib) “Kişinin öğrendiği faydalı bir konu bana bin rekat namazdan daha sevimlidir.” (Tergib ve Terhib) “Bir saat ilim öğrenmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten, bir gün ilim öğrenmek, üç ay oruç tutmaktan kıymetlidir.” (Deylemi) “İlim öğrenmek için yolculuğa çıkanın, daha adımını atmadan günahları af olur.” (Şirazi) Peygamber Efendimiz’in (asm) ayı olan Şaban ayında, sünnet-i seniyyeden bir kısmını hayatımıza geçirebiliriz • “(Habibim, ya Muhammed!) de ki: “Eğer Allah(cc)’ı seviyorsanız, o halde bana tabi olun ki, Allah (cc) da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın!” Allah (cc) Gafur (çok bağışlayan) dır, Rahim (çok merhamet eden) dir.” (Al-i İmran, 31) Bu ayet-i kerimenin tefsiri şu şekilde yapılıyor: “Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a ittiba edilecek (tabi olunacak). Eğer ittiba edilmezse (tabi olunmazsa), netice veriyor ki: Allah’a muhabbetiniz yoktur. Eğer Muhabbetullah varsa, netice verir ki: Habibullah’ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder(gerektirir). Evet Cenab-ı Hakk’a iman eden, elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi(selamet) ve en kısası, bilâşübhe(şüphesiz) Habibullah’ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur.” Şaban ayında günahlar temizlendiği için, çokça istiğfar getirebiliriz “Şaban, günahları siler; Ramazan ise oruç tutanları temizler.” (Gunyet’üt Talibin) “Şaban ayı girince, nefsinizi temizleyin ve bu ay boyunca niyetlerinizi iyi ediniz.” (Kalplerin Keşfi) Şaban ayında günahların affı için çok dua etmeli. Dua ederken şefaat sahibi Efendimizi (asm) vesile bilinmelidir. Şaban ayında namaz, oruç, sadaka ve Kur’ân-ı Kerim tilaveti gibi ibadetlerle geçirerek, Ramazan ayı için kendimizi hazırlayabiliriz. Şaban-ı Şerif’e mahsus duayı her gün okuyabiliriz 10 gün;10 gün; 10 gün; Cenab-ı Hak’ın bu isimleriyle dua edebiliriz. (Gunyet’üt Talibin) 

“Recep ayı Allah’ın ayıdır” ne demektir?

[sscb]

Soru:

Recep Allah’nın (cc) ayıdır. Çünkü Recep, Hakk’ın mağfiretine mahsus bir aydır. Bu ayda Allah (cc) peygamberlerin dualarını kabul etmiştir…

Cevap:

“Allah’ın (cc) bazı günleri ve ayları diğerlerine üstün ve mübarek kılması O’nun (cc) “dilediğini seçer” olmasındandır.” (Zadü’l Meâd)
“Rabbin ise, dilediğini (dilediği gibi) yaratır ve seçer…” (Kasas, 68)
“Şüphesiz ki, gökleri ve yeri yarattığı günde, Allah’ın Kitabı’nda (Levh-i Mahfuz’da), Allah katındaki ayların sayısı on iki aydır; onlardan dördü haram (aylar)dır…” (Tevbe, 36)
Allah’ın (cc) seçtiği dört aydan birisi de üç aylardan biri olan Recep ayıdır. Resulullah (asm) buyuruyorlar:
“Recep, Allah’ın (cc), Şaban benim ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ)
Peygamber Efendimiz’e (asm):
“Ya Resulullah! Recep Allah’ın (cc) ayıdır ne demektir?” diye sorulduğunda şöyle cevap buyurmuşlardır:
“Recep Allah üTeala’nın (cc) ayıdır. Çünkü Recep, Hakk’ın mağfiretine mahsus bir aydır. Bu ayda çarpışmaya izin yoktur. Bu ayda Allah-ü Teala peygamberlerin dualarını kabul etmiştir. Yine bu ayda Allah (cc) evliyasını düşmanların elinden kurtarmıştır. Bir kimse Recep ayında oruç tutsa Allah (cc) ona üç türlü mağfiret eder. Geçmiş günahlarının tümünü affeder, ondan sonra ki hayatında onu korur ve o kişi mahşer yerinde susuzluktan emin olur. (Gunyet’üt Talibin)
Bediüzzaman Hazretleri:
“Her hasenenin (iyiliğin) sevabı başka vakitte on ise, Recep-i Şerif’te yüzden fazladır. Şaban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyadedir. Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de (kadir gecesinde) otuz bine çıkar.” (Şualar) buyurmuşlardır. 

Miraç ne demektir?

[sscb]

Soru:

Peygamber Efendimiz’in (asm) dünya ehline gösterdiği en büyük mucizesi ayı ikiye yarması olduğu gibi semavat (gökyüzü) ehline gösterdiği en büyük mucizesi de miraçtır.

Cevap:

Recep ayının 27. gecesi miraç gecesidir.
 
Miraç mucizesi, Peygamberimiz’in (asm) Kur’ân ve zatından (ahlâkından) sonraki en büyük mucizesidir.
 
Peygamber Efendimiz’in (asm) dünya ehline gösterdiği en büyük mucizesi ayı ikiye yarması olduğu gibi semavat (gökyüzü) ehline gösterdiği en büyük mucizesi de miraçtır.
 
Miraç yükseğe çıkmak manasında olan “uruç” kökünden türemiş bir isimdir ve merdiven demektir. Bu itibarla Miraç, Resul-ü Ekrem Efendimizin (asm) yeryüzünden ulvi makamlara yükselme vasıtası demek oluyor. Miracı anlatan hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz’in (asm) “u’rice bi” (yükseğe çıkarıldım) tabiri sebebiyle bu mucize “Miraç” adıyla anılmıştır.
 
Üç ayların ilk kandili olan Regaib gecesi, Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatının başlangıcınının ünvanı kabul edilir.  İkinci kandili olan Miraç Gecesi ise, Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatındaki manevi yükselişin zirvesi ve en yüksek mertebe olan velayet-i Kübra-yı Ahmediye’nin bir ünvanıdır. 

Miraç Gecesinin Fazileti

[sscb]

Miraç Gecesi, faziletli dokuz günden biridir…

Miraç Gecesi Recep ayının yirmi yedinci günü olup faziletli dokuz günden birisidir

Bu günün büyük bir şerefi vardır. Ebu Hureyre Hz. Peygamber’in (asm) şöyle söylediğini rivayet eder:“Her kim ki, Recep ayının yirmi yedinci gününde oruç tutarsa, Allah (cc), o kimseye altmış ay oruç tutmuş gibi sevap yazar.” (Ebu Musa el-Medenî)

Miraç Gecesi yüz senelik sevap kazandıran bir gecedir

Peygamber Efendimiz (asm)bir hadis-i şeriflerinde Miraç Gecesi için şöyle buyurmuştur:“ Bu gece ibadet edene yüz senenin sevabı vardır…” (Ebu Musa el-Medenî)

Miraç gecesinde Cenab-ı Hak Hz. Muhammed’in (asm) ümmetine üç hediye bahşetmiştir

1. Bakara Suresinin son iki ayetleri,Hz. Peygamber “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında şöyle buyuruyorlar:“Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter.” “Allah Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’ân’dır.”2. Hz. Muhammed’in (asm) ümmetinden şirk koşmayanların affedilip cennete girecekleri müjdesiBir rivayete göre Resul-i Ekrem’e (asm) Miraç’ta Bakara Suresi’nin son ayetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi de verilmiştir. (Müsned,I, 422; Müslim, İman, 279)3.  Cennetin anahtarı ve mü’minin miracı olan beş vakit namaz