RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Dursun Fakîh (Tursun Fakih)

Dursun Fakîh (Tursun Fakih) Hayatı/Kimdir?

Tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimi. Şeyh Edebâlî hazretlerinin dâmâdı. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Beyin bacanağıdır....
Dizdarzâde Ahmed Efendi

Dizdarzâde Ahmed Efendi Hayatı/Kimdir?

Osmanlı devri âlim ve velîlerinden. Karaman’da doğup yetişti. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Çivizâde Muhammed Efendinin...
Dimitrofçalı Muslihuddîn Efendi

Dimitrofçalı Muslihuddîn Efendi Hayatı/Kimdir?

Rumeli evliyâsının büyüklerinden. Sınır boylarında yetişerek, Rumeli’de İslâmiyetin yayılması için gayret gösteren gâzî dervişlerdendir. Doğum...
Dırâr Bin Mürre

Dırâr Bin Mürre Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden ve hadîs âlimi. Künyesi Ebû Sinan eş-Şeybânî’dir. Doğum târihi ve yeri belli değildir....
Deynekli Baba

Deynekli Baba Hayatı/Kimdir?

On ikinci yüzyılda Anadolu’nun fethi için bölgeye gelip şehîd olan gâzi dervişlerden olduğu sanılmaktadır. Türbesi...
Destîne Hâtun

Destîne Hâtun Hayatı/Kimdir?

Konya’da yetişen evliyâ hanımlardan. Mevleviye tarîkatının büyüklerinden. On yedinci yüzyılda yaşadı. Babası, Mevleviye tarîkatının ileri...
Deveci Sultan

Deveci Sultan Hayatı/Kimdir?

Hangi devirde yaşadığı bilinmeyen Deveci Sultan’ın kabri Kastamonu Deveciler Mahallesinde, Deveciler Câmiinin yanındadır. Asıl isminin...
Deryâ Ali Baba

Deryâ Ali Baba Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. On beşinci yüzyılda yaşadı. İsmi Ali olup, İstanbul’un fethi sırasında orduda Sakabaşı olarak...
Derviş Muhammed

Derviş Muhammed Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye”...
Sayfa 1 / 4:1 2 3 4 »