RSS     Twitter     Facebook     YouTube
İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ateistle olan tartışması

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ateistle olan tartışması

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin çocukluk yıllarındaydı. “Allah” diye bir yaratıcının olmadığını, her şeyi tabiatın yarattığını...
Eyyûb-i Sahtiyânî

Eyyûb-i Sahtiyânî Hayatı/Kimdir?

Yedinci ve sekizinci asırlarda yaşamış velîlerden ve Tâbiînin büyüklerinden. Hadîs ve fıkıh âlimlerinden olup, ismi...
Evzâî

Evzâî Hayatı/Kimdir?

Tebe-i tâbiînden meşhur fıkıh âlimi ve velîlerden. İsmi, Abdurrahmân bin Amr bin Muhammed’dir. Künyesi Ebû...
Evranos Dede

Evranos Dede Hayatı/Kimdir?

İstanbul’un fethi için Anadolu’ya gelen gâzi dervişlerdendir. 1495’te vefât etmiştir. Türbesi Fâtih Karagümrük’te, Hasan Fehmi...
Evliyâ Kâsım Paşa

Evliyâ Kâsım Paşa Hayatı/Kimdir?

Fâtih Sultan Mehmed ve İkinci Bâyezîd Han devri devlet adamlarından. Aynı zamanda velî olan Evliyâ...
Evhadüddîn Kirmânî

Evhadüddîn Kirmânî Hayatı/Kimdir?

Mutasavvıf, velî ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi Ebû Hâmid’dir. Evhadüddîn lakabı ve Kirmânî nisbetiyle...
Esrar Dede

Esrar Dede Hayatı/Kimdir?

On sekizinci yüzyıl dîvân şâirlerinden ve mevlevî şeyhi. Asıl adı, Seyyid Mehmed’dir. 1748 (H.1162)’de İstanbul’da...
Eşrefoğlu Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden, şâir. İsmi Abdullah olup, babasınınki Eşref’dir. Babasının ismi ile şöhret buldu....
Eskici Mehmed Dede

Eskici Mehmed Dede Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticâretiyle...
Sayfa 1 / 16:1 2 3 4 5 » Son »