RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Hüseyin Dede

Hüseyin Dede Hayatı/Kimdir?

İstanbul Galata Mevlevîhânesinin aşçıbaşısı iken 1778’de şeyhliğine getirilen Hüseyin Dede, bu görevi dört yıl yürüttükten...
Hüseyin bin Ahmed el-Musuli

Hüseyin bin Ahmed el-Musuli Hayatı/Kimdir?

On beşinci yüzyılda Suriye ve Irak’ta yaşamış velîlerden. İsmi, Hüseyin bin Ahmed bin Hüseyin’dir. Aslen...
Hüsâmeddîn Pârisâ Belhî

Hüsâmeddîn Pârisâ Belhî Hayatı/Kimdir?

Alâeddîn-i Attâr hazretlerinin yüksek talebelerinden ve halîfelerinden. Mevlânâ Hüsâmeddîn de denilmektedir. Hal tercümesi hakkında fazla...
Hüsameddin Nakşi

Hüsameddin Nakşi Hayatı/Kimdir?

İstanbul evliyâsından. İstanbul’da Aksaray semtinde Ebekadın mahallesinde 1770 (H.1184) senesinde doğdu. Babası, Dîvân-ı hümâyûn dâhiliyye,...
Hüsâmeddîn Mültânî

Hüsâmeddîn Mültânî Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi belli değildir. Nizâmüddîn-i Evliyânın sohbetlerinde bulunarak yetişti. İslâmiyetin emirlerini...
Hübeyre-ül-Basrî

Hübeyre-ül-Basrî Hayatı/Kimdir?

Çeştiyye yolunun büyüklerinden. Zâhirî ve bâtınî ilimler sâhibi bir velî idi. Huzeyfetü’l-Mer’âşî hazretlerinin halîfelerinin ileri...
Huzeyfet-ül-Mer’âşî

Huzeyfet-ül-Mer’âşî Hayatı/Kimdir?

Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yaşamış meşhur velîlerden. İsmi, Huzeyfe, lakabı Sâdüddîn’dir. Babasının ismi, Katâde’dir. Şam...
Huysuz (Hırçın) Baba

Huysuz (Hırçın) Baba Hayatı/Kimdir?

Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Babanın türbesinden günümüze sadece bir kabir taşı kalmıştır. Kabir, Edirne’de...
Hucvîrî

Hucvîrî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Ali olup, babasınınki ise Osman’dır. El-Cullâbî, El-Hucvîrî, El-Gaznevî nisbeleri vardır. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır....
Sayfa 1 / 10:1 2 3 4 5 » Son »