RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Lütfullah Üskübî

Lütfullah Üskübî Hayatı/Kimdir?

Sultan İkinci Bâyezîd zamânında Üsküp’de yaşamış büyük velîlerden. Abdullah-i İlâhî’nin talebelerindendir. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla...
Lütfullah Efendi

Lütfullah Efendi Hayatı/Kimdir?

Balıkesir’de doğdu. Çeşitli medreselerde ders gördükten sonra Ankara’ya gidip Hacı Bayram-ı Velî hazretlerine talebe oldu....
Lütfullah Efendi (El-Evvel)

Lütfullah Efendi (El-Evvel) Hayatı/Kimdir?

On beşinci yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. Emir Sultan hazretlerinin üçüncü halîfesidir. Fakîh Abdullah Efendi isminde...
Leys Bin Sa’d

Leys Bin Sa’d Hayatı/Kimdir?

Tebe-i tâbiînin ve evliyânın büyüklerinden, Mısır’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Leys bin...
Lâmiî Çelebi

Lâmiî Çelebi Hayatı/Kimdir?

Osmanlılar zamânında yetişmiş âlim ve velî. İsmi Mahmûd olup babasınınki Osman’dır. Lâmiî Çelebi diye meşhur...
Ladikli Hacı Ahmed

Ladikli Hacı Ahmed Hayatı/Kimdir?

Konya velîlerinden. Konya’ya bağlı Ladik kasabasında doğdu. Doğum târihi belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bir...