RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Uzunca Hayreddîn

Uzunca Hayreddîn Hayatı/Kimdir?

Horasan’dan Anadolu’ya gelip İslâmiyeti yayan gâzi devişlerden. Denizli Sarayköy’de yaşamıştır. Evliyâ Çelebi Denizli’nin ziyâret yerleri...
Utbet-ül-Gulâm

Utbet-ül-Gulâm Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. Doğum ve ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir...
Ulu Ârif Çelebi

Ulu Ârif Çelebi Hayatı/Kimdir?

Konya’nın büyük velîlerinden. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî’nin torunu, SultanVeled’in oğludur. İsmi, Celâleddîn Emîr Ârif olup,...
Ukayl el-Münbecî

Ukayl el-Münbecî Hayatı/Kimdir?

Şam’ın büyük velîlerinden. İsmi Ukayl, lakabı Tayyar’dır. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. On ikinci asırda...
Ubeydullah-ı Hakkârî

Ubeydullah-ı Hakkârî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın meşhurlarından. Büyük âlim ve tasavvufta kutb-ı irşâd Seyyid Tâhâ-yı Hakkârî hazretlerinin oğludur. Babasının vefâtından...
Ubeydullah-ı Ahrâr

Ubeydullah-ı Ahrâr Hayatı/Kimdir?

Türkistan’ın büyük velîlerinden. Kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak...
Ubeydullah bin Muhammed Bâki-billah

Ubeydullah bin Muhammed Bâki-billah Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hocası olan Muhammed Bâki-billah’ın büyük oğludur. Küçük yaşta...
Ubeyde bin Muhâcir

Ubeyde bin Muhâcir Hayatı/Kimdir?

Tâbiînin meşhûrlarından velî. İsmi, kaynaklardaAbdülcebbâr bin Ubeyde bin Müsliman ve Abdürrahmân bin Ebî Abdullah şeklinde...